Logo


  • CHUYÊN VIÊN GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG ĐỊNH CHẾ

    Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
    Xử lý lệnh giao dịch cho các khách hàng định chế. Thực hiện các yêu cầu khác của khách hàng như: xin mã số giao dịch, mở tài khoản giao dịch/ lưu ký chứng khoán. Cung cấp kết quả giao dịch và thông tin theo yêu cầu của khách hàng. Báo cáo về hoạt động giao dịch và các vấn đề nảy sinh trong quá trình xử lý giao dịch. Tham gia duy trì và mở rộng nguồn khách hàng định chế. Thực hiện các nhiệm
    Ngân Hàng Á Châu ACB - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ